https://shahrvaeghtesad.ir

كردستان

اهمیت اقتصاد شهرداریها در توسعه اقتصادی کشور

اقتصاد شهرداریها و توسعه شهری

بسیاری از کارشناسان امور اقتصادی بر این عقیده‌اند که توسعه کشور در گرو توسعه شهرهاست و با توجه به این که بیش از ۷۱% جمعیت کشور در شهرها سکونت دارند و به تناسب آن قسمت اعظمی از اقتصاد کشور و گردش مالی و عملکرد اجرایی کشور در شهرداری‌ها رقم می‌خورد لذا اهمیت توسعه شهرها بر کسی پوشیده نیست.

ALLCHANNELS

You can now follow us on telegram channel.

JOIN CHANNEL
CLOSE