https://shahrvaeghtesad.ir

شهرداری ارومیه

برگزاری جلسه کارگروه سرمایه گذاری شهرداری های کشور به میزبانی شهرداری ارومیه

شهردارهای کشور در ارومیه

حسین اشرفی، معاون مالی و اقتصادی شهرداری ارومیه: با توجه به توسعه شهر ها و محدودیت منابع، در خصوص اجرای پروژه های شهری با چالش های اساسی روبرو هستیم لذا نمی توانیم به درآمدهای سنتی شهرداری ها اکتفا کنیم.

ALLCHANNELS

You can now follow us on telegram channel.

JOIN CHANNEL
CLOSE