https://shahrvaeghtesad.ir

استان اصفهان

برنامه‌ریزی و حرکت بر مدار آمایش سرزمین استان اصفهان: از حرف تا عمل

سند راهبردی آمایش

اصفهان- ایرنا- برنامه‌ریزی و حرکت بر مدار آمایش سرزمین در نصف جهان دارای ظرفیت‌های منحصر به فرد، شاهراه برقراری توازن و توسعه عادلانه در شهرها و روستاهای استان بوده که در واقع تحقق این امر مهم داشتن ضمانت اجرایی این طرح است. به گزارش ایرنا، برآیند تعاریف موجود مبین آن است در سند “آمایش سرزمین”، پس […]

ALLCHANNELS

You can now follow us on telegram channel.

JOIN CHANNEL
CLOSE