https://shahrvaeghtesad.ir

پرسپولیس

اهمیت ورزش های حرفه ای در توسعه گردشگری شهری و اقتصاد شهری

تراکتورسازی تبریز

گردشگری شهری یکی از مهم ترین مولفه های اثر گذار در توسعه گردشگری بوده که در بهبود اقتصاد شهری نیز موثر می باشد. بر همین اساس، گردشگری ورزشی نیز یکی از زیرمجموعه های گردشگری و صنعت توریسم است که شامل سفر کردن به مناطق مختلف جهان به منظور شرکت کردن در یک رویداد و مسابقه […]

ALLCHANNELS

You can now follow us on telegram channel.

JOIN CHANNEL
CLOSE