https://shahrvaeghtesad.ir

مدرسه سرمایه گذاری

هفدمین مدل درآمد پایدار برای شهرداریهای کشور در یزد رونمایی شد.

داود ندیم

هفدمین مدل درآمد پایدار برای شهرداریهای کشور روز پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸ در نشست تخصصی سرمایه گذاری با حضور مدیران و کارشناسان مجموعه مدیریت شهری یزد توسط داود ندیم ( پدر سرمایه گذاری شهری ایران ) رونمایی شد .

ALLCHANNELS

You can now follow us on telegram channel.

JOIN CHANNEL
CLOSE